Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W naszym biurze oferujemy usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe są ewidencją stosowaną w tzw. pełnej księgowości. Zapisy w nich ujmuje się w sposób zgodny z chronologią i systemem. Uwzględnia się w nich zapisy, obroty i salda, które wliczają się do dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald, kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych, czy wykazów aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki. W przypadku, kiedy dokumentacją księgi zajmuje się zewnętrzna jednostka uprawiona, mogą znajdować się poza siedzibą firmy. Zewnętrzna jednostka musi jednak posiadać odpowiednie uprawnienia oraz powiadomić o fakcie właściwy urząd skarbowy w terminie 15 dni od dnia, w którym wydano ją poza jednostkę. Należy też zapewnić dostęp do księgi rachunkowej organom kontrolnym.

Księgi Rachunkowe

Otwarcie księgi rachunkowej dokonuje się na:

 • dzień, który kończy rok obrotowy
 • początek, każdego następnego roku obrotowego
 • dzień, w którym następuje zmiana formy prawnej, połączenia lub podziału jednostki
 • dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego

Księgi otwierane są w okresie 15 dni od dnia, który został wymieniony w powyższym przypadku. Otworzenie księgi rachunkowej pod datą rozpoczęcia działalności dokonuje się wprowadzając wpis do ewidencji stanu pasywów i aktywów, zgodnego z posiadanym majątkiem i gotówką (inwentaryzacja).

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Księgi rachunkowe mogą mieć różny charakter. Są one prowadzone na podstawie dowodów księgowych. Zawierają chronologiczny i systemowy zapis działalności przedsiębiorstwa. Uwzględniają obroty, zapisy, salda itp. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki lub w biurze rachunkowym.

  Zalety tej formy księgowości to: możliwość szerokiej analizy finansowej, bieżącego monitorowania przychodów, kosztów i wydatków oraz opracowanie własnej polityki rachunkowości. Biuro Rachunkowe EM-KA posiada wszystkie uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych w swojej siedzibie.

 • Prowadzenie KPiR dla firm

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest jedną z form prowadzenia ksiegowości firmy. Opierając się na KPiR można opodatkować dochód, z którego później się rozlicza. Mowa tutaj o osobach, które rozliczają się na ogólnych zasadach i którzy nie przekroczyli w ciągu roku przychodów większych niż 1 200 000 euro.

  Są osoby, które mogą zostać zwolnione z obowiązku prowadzenia KPiR. Są to adwokaci, osoby zajmujące się przewozem przy użyciu taboru konnego, osoby opłacające zryczałtowany podatek dochodowy oraz ci, którzy dokonują odpłatnego zbycia nieruchomości bądź innego składnika majątku.

 • Ryczałt - inny sposób rozliczania Przychodów

  Ryczałt to jedna z wielu metod rozliczania się z przychodów, które możecie Państwo zamówić w Biurze Rachunkowym EM-KA. Jeżeli osiągają Państwo przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i spełniacie jako podatnicy odpowiednie warunki, to warto się z tą możliwością zapoznać.

  Ryczałt dotyczy przychodów ewidencjonowanych i nie uwzględnia kosztu uzyskania przychodów. Aby można było z niego skorzystać trzeba prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągać przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub podobnych.

 • Karta podatkowa - alternatywna metoda Rozliczeń podatkowych

  Prosty sposób na egzekwowanie należności podatkowych to karta podatkowa. Nie ma potrzeby ustalać wielkości dochodu. Wystarczające będzie jedynie dostarczenie wniosku do US o zastosowanie karty podatkowej, która uwzględnia rodzaj działalności i liczbę pracowników.

  Jeśli chcemy rozliczać się na takich zasadach musimy spełniać odpowiednie warunki uwzględnione we wniosku, w którym zawrzemy informację o prowadzonej działalności. Jest to między innymi wymóg niekorzystania z usług osób niezatrudnionych na umowę o pracę i nieprodukowania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.